Các môn học trong phân khoa Triết học

Thông tin về tất cả các môn học của Phân Khoa Triết tại Học viện Thánh Anphongsô - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

1. LỚP TRIẾT HỌC I

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Triết Nhập môn

3

2

Triết sử Tây phương Thượng cổ

3

3

Triết sử Tây phương Trung cổ

3

4

Luận lý học

4

5

Triết học về Con người

4

6

Triết học về Tự nhiên

3

7

Phương pháp Nghiên cứu & Biên soạn

3

8

Văn hoá tín ngưỡng Việt Nam

3

9

Dẫn nhập Kinh Thánh

6

10

Nhập môn Phụng vụ

3

11

Các giờ kinh và Năm phụng vụ

3

12

Tiếng Latin

6

13

Tâm lý Nhân cách

3

14

Huấn Giáo - Sư phạm Giáo lý

3


2. LỚP TRIẾT HỌC II

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Triết sử Tây phương Cận đại

3

2

Triết sử Tây phương Đương đại

4

3

Triết học về Tôn giáo

3

4

Triết học Trung Hoa

3

5

Triết học Ấn Độ

3

6

Siêu hình học

6

7

Tri thức luận

4

8

Giải thích học

3

9

Phật giáo

3

10

Triết học về Chính trị

3

11

Đạo đức học

3

12

Tâm lý Tư vấn

4

13

Linh đạo Kitô giáo

6

14

Tiểu luận Triết học

12


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô