Tin Hội Thánh, Hội Dòng và Học viện Thánh Anphongsô

[tab] [content title="Hội Thánh"]

Youtube: Rome Report, Vatican News...

Học viện Thánh Anphongsô 10-3-2021
  Vatican News... .khungyoutube { position: relative; width: 100%; overflow: hidden; padding-top: 56.25%; /* 16:9 Aspect Ratio */ } .re...

Radio Vatican news, Chân lý Á Châu, Youth Radio

Học viện Thánh Anphongsô 10-3-2021

Các tin nổi bật khác trong Hội Thánh

Học viện Thánh Anphongsô 9-3-2021
[/content] [content title="Hội Dòng"]

Trang tin Dòng Chúa Cứu Thế - C.Ss.R. News...

Học viện Thánh Anphongsô 10-3-2021
 Scala News, VNR. News... .khungyoutube { position: relative; width: 100%; overflow: hidden; padding-top: 56.25%; /* 16:9 Aspect Ratio */ } .responsi...

Các tin nổi bật trong Dòng Chúa Cứu Thế

Học viện Thánh Anphongsô 9-3-2021
[/content] [content title="Học viện"]

Học tập

Học viện Thánh Anphongsô 1-8-2022
Tin về các hoạt động liên quan đến học tập tại Học viện Thánh Anphongsô - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam img.recent_thumb {padding:1px;width:100px;h...

Phụng vụ

Học viện Thánh Anphongsô 1-5-2021

Mục vụ

Học viện Thánh Anphongsô 30-4-2021

Các hoạt động khác

Học viện Thánh Anphongsô 5-9-2020
[/content] [/tab]
Labels:
Học viện Thánh Anphongsô