Cuộc đời của Thánh Anphongsô de Liguori truyền đạt điều gì cho chúng ta hôm nay?

 

Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế,  Rogério Gomes

Nhân dịp mừng lễ Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Bề Trên Tổng Quyền, Rogério Gomes, mời Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế cùng suy tư về cuộc đời của Thánh Anphongsô. Đồng thời, ngài nêu bật một số ý tưởng hướng dẫn để trở thành những Thừa sai Hy vọng theo bước chân của Đấng Cứu Thế trong thời đại hôm nay.

 

Nhìn vào gương mẫu của Thánh nhân, Cha Tổng Quyền nhấn mạnh rằng kinh nghiệm về Thiên Chúa là trung tâm và nền tảng của đời sống cá nhân và cộng đoàn, cũng như hoạt động truyền giáo và suy tư luân lý của chúng ta. Từ hiện thực đó nảy sinh tình yêu thương đối với những người bị bỏ rơi hơn cả; chúng ta cũng ý thức sâu sắc về công bằng xã hội, lối sống cá nhân và cộng đoàn.

Cha Rogério viết rằng cộng đoàn phải là một nơi cởi mở để nhận ra mình như những cá nhân và là những nhà truyền giáo. Ngài cũng chỉ ra sự cần thiết của sự kiên trì đối mặt với những vấn đề và thách thức mà chúng ta gặp phải trong ơn gọi và sứ vụ của mình.

Cha Tổng quyền đề nghị đào tạo trường kỳ cho công việc truyền giáo và một não trạng mới về Giáo hội, thiêng liêng và thần học-luân lý. Ngài viết: “Giống như Thánh Anphongsô, chúng ta không thể thực hiện một sự thay đổi não trạng về Giáo hội, mục vụ, thiêng liêng và luân lý nếu chúng ta không cập nhật bản thân và quan tâm đến việc đào tạo cá nhân và cộng đồng.”

Nhân dịp kỷ niệm 236 năm ngày mất của Đấng sáng lập, Cha Rogério đặt ra cho chúng ta một số câu hỏi cụ thể: Làm thế nào chúng ta thể hiện đoàn sủng Dòng Chúa Cứu Thế trong con người chúng ta? Chúng ta đánh giá thế nào về ý thức mình thuộc về Hội Dòng? Chất lượng cuộc sống cộng đoàn của chúng ta như thế nào? Mối quan hệ của chúng ta với lời thề tuân phục và việc thi hành quyền bính như thế nào?

Cha Bề Trên Tổng Quyền kết thúc sứ điệp của mình bằng việc trao phó Gia Đình Dòng Chúa Cứu Thế cho Mẹ Maria và Thánh Anphongsô: “Xin Mẹ Maria và Thánh Anphongsô, với lòng nhiệt thành tông đồ và lời cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha, khuyến khích chúng con, ngay cả hôm nay, trở thành những Thừa Sai Hy Vọng theo bước chân của Con Chúa Cứu Thế.”

Nguồn: cssr.news

Cuộc đời của Thánh Anphongsô de Liguori truyền đạt điều gì cho chúng ta hôm nay?

Học viện Thánh Anphongsô