BAN ĐIỀU HÀNH

1. Chưởng ấn: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R., Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
2.    Giám đốc Học viện: Cha Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R.
3.    Phó Giám đốc Học viện: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.
4.    Giám học Học viện: Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
5.    Quản lý Học viện: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.
6.    Văn phòng Học vụ Học viện: Cha Giuse Quách Minh Đức, C.Ss.R.

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô