BAN GIẢNG HUẤN

 1.     GIÁO SƯ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

01.       Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, M.A.; S.T.L.

02.       Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, Th.D.

03.       Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, Ph.D.

04.       Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, B.A.

05.       Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Ph.D.

06.       Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, S.T.D.

07.       Cha Bart. Nguyễn Đình Phước, M.A.

08.       Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước

09.       Cha Gioan B. Lê Đình Phương, S.S.L.

10.       Cha Vinh Sơn M. Phạm Cao Quý, S.S.L.

11.       Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, M.A.

12.       Cha Giuse Trần Ngọc Thao, S.S.L.; S.T.D.

13.       Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Th.D.

14.       Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, M.A.

15.       Cha Giuse Phạm Đình Trí, S.S.L.

16.       Cha Giuse Lê Quang Tuấn, Ph.D.

17.       Cha Giuse Đỗ Đình Tư, S.S.L.

18.       Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Ph.D. 

2.     GIÁO SƯ DÒNG TÊN 

19.       Cha Giuse Bùi Quang Minh, S.T.L; Ph.D. candidate 

3.     GIÁO SƯ DÒNG ĐA MINH 

20.       Cha Giuse Đặng Chí San

21.       Cha Tôma A. Nguyễn Trường Tam, S.T.D.

22.       Cha Đa Minh Lê Đức Thiện, M.A.

23.       Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, B.A. 

4.     GIÁO SƯ ĐẠI CHỦNG VIỆN

24.       Cha Phêrô Vũ Văn Hài, S.S.L.

25.       Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, S.T.D.

26.       Cha Giuse Đỗ Quang Khang, S.S.L.; S.T.D.

27.       Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, S.S.L.

28.       Cha Giuse Đỗ Xuân Vinh, M.A. 

5.     GIÁO SƯ DÒNG XITÔ

29.       Cha Giuse Nguyễn Thế Thoại

30.       Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy, Ph.D. 

6.     GIÁO SƯ DÒNG PHANXICÔ

31.       Cha Giuse Phạm Văn Bình, DMin.

32.       Cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, S.S.L.

33.       Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh, S.T.L.

34.       Cha Giuse Vũ Liên Minh, S.T.D.

35.       Cha Giuse Nguyễn Đoàn Tân, M.A.; Ph.D. candidate

36.       Cha Giuse Trương Văn Tính, S.T.D.

37.       Cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, S.T.D. 

7.     GIÁO SƯ DÒNG DON BOSCO

38.       Cha Giuse Nguyễn Văn Am, S.T.L.

39.       Cha Giuse Vũ Đức Nghĩa, S.T.L.

40.       Cha Barnabê Lê An Phong, S.T.D.

41.       Cha Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu, S.T.L. 

8.     GIÁO SƯ DÒNG THÁNH THỂ

42.       Cha Giuse Phạm Đình Ái, M.A.; S.T.L.

43.       Cha Phaolô Vũ Chí Hỷ, S.T.D.

44.       Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng, M.A. 

9.     GIÁO SƯ DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN

45.       Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, S.T.D.

46.       Cha Giuse Ngô Đức Tài, S.S.L. 

10.  GIÁO SƯ TỪ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

47.       Soeur Thecla Trần Thị Giồng, Ph.D.

48.       Thầy Trịnh Doãn Chính, Ph.D.

49.       Thầy Phêrô Nguyễn Anh Thường, Ph.D.

50.       Thầy Giuse Trần Quốc Việt, M.A.


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô