Clement Hofbauer – A missionary of the time

"Clement Hofbauer – A missionary of the time"
Script: Hoàng Dương & Văn Hàn 
Actors: Students of St. Alphonsus Theologate of Việt Nam
and the South Redemptorist Youth Ministry of Việt Nam

lement Hofbauer – A missionary of the time, st.lement Hofbauer – A missionary of the time, học viện Thánh Anphongsô, học viện Dòng Chúa Cứu Thế, kịch,

Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô