Kịch phẩm Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai của thời đại

Văn nghệ mừng 200 năm thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.


Kịch bản: Hoàng Dương & Văn Hàn
Diễn viên: Quý thầy Học viện Thánh Anphongsô & Giới trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế miền Nam

Kịch phẩm Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai của thời đại, Học viện thánh Anphongsô, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế,

Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô