Kịch phẩm Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai của thời đại

Văn nghệ mừng 200 năm thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.


Kịch bản: Hoàng Dương & Văn Hàn
Diễn viên: Quý thầy Học viện Thánh Anphongsô & Giới trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế miền Nam

Kịch phẩm Clêmentê Maria Hofbauer - Thừa sai của thời đại, Học viện thánh Anphongsô, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô