NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục Đích

Quy chế Đào tạo này được xây dựng nhằm đảm bảo việc đào tạo theo chương trình học vấn bậc Cử nhân Thần học dành cho các ứng viên tiến chức Linh mục Công giáo với hệ thống tín chỉ ECTS đã được Bộ Giáo dục Công giáo của Toà Thánh quy định dành cho các Đại học Giáo hoàng tại Rôma từ năm 2005.

Điều 2. Đối Tượng

Quy chế Đào tạo này áp dụng cho các sinh viên thuộc cả chương trình Triết học lẫn Thần học tại Học viện.

Điều 3. Chương Trình Đào Tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis của Bộ Giáo sĩ ban hành năm 2016. Chương trình cũng được xây dựng theo Ratio Formationis của Trung ương Dòng Chúa Cứu Thế (2003), Ratio Institutionis Sacerdotalis – Đào tạo Linh mục: Định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), và Ratio Formationis của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (2012).

Điều 4. Phương Thức Đào Tạo

Phương thức đào tạo có tính cách chính quy, tập trung thể hiện mục tiêu, kiến thức đã đề ra với nội dung các môn học, chương trình học dành cho các ứng viên tiến chức Linh mục Công giáo.

Điều 5. Thời Gian Đào Tạo

Thời gian đào tạo gồm 2 năm Triết học và 4 năm Thần học. Thời gian đào tạo được sắp xếp theo học kỳ, năm học và được tính theo hệ thống tín chỉ mà Bộ Giáo dục Công giáo của Toà Thánh đã quy định.

Điều 6. Tín Chỉ ECTS

§1. Tín chỉ ECTS (European Credit Transfer and Accumulation) là hệ thống tín chỉ được tính theo số giờ học chung tại lớp và học riêng tại nhà.

§2. Một tín chỉ ECTS tương đương với 25 tiết; mỗi tiết tương đương 45 phút. Số tiết này được phân bổ như sau:

10     7,5 tiết học tại lớp;

2        15 tiết nghiên cứu cá nhân;

30          2,5 tiết chuẩn bị kết thúc môn học.

§3. Theo hệ thống tín chỉ ECTS, mỗi sinh viên phải đạt 60 tín chỉ ECTS/năm học. Để đạt được số tín chỉ theo quy định, sinh viên cần có số tiết làm việc trong một năm là 1500 tiết, nghĩa là phải làm việc 6 tiết/ngày cả trên lớp học lẫn thời gian nghiên cứu riêng tại nhà.

§4. Để hoàn tất chương trình tương đương với Cử nhân Thần học, sinh viên tích luỹ 120 tín chỉ từ chương trình Triết học và ít nhất 220 tín chỉ từ chương trình Thần học. Như vậy, để đảm bảo được chương trình tương đương với Cử nhân Thần học, sinh viên phải trải qua 2 năm cho chương trình Triết học và 4 năm cho chương trình Thần học.

Điều 7. Năm Học Và Học Kỳ

§1. Một năm học có 2 học kỳ; mỗi học kỳ có 15 tuần học, gồm cả tuần ôn thi và thi cuối khoá học.

§2. Căn cứ vào số tín chỉ mà hệ thống ECTS đòi buộc trong một năm học, tuỳ theo nội dung kiến thức, Giám học, với sự cộng tác của các Giáo sư phụ trách bộ môn, xây dựng Ratio cho mỗi môn học và ấn định số tín chỉ cho mỗi môn học. Sau đó, người chịu trách nhiệm chính của chương trình đào tạo là cha Bề trên Giám tỉnh sẽ phê chuẩn.

§3. Vào đầu mỗi năm học, Văn phòng Học vụ công bố Catalogue – Chương trình Đào tạo của Học viện – bao gồm: Thông tin tổng quát về Học viện, Chương trình học, Danh sách môn học, và Thời khoá biểu của năm học.Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô