THAM DỰ LỚP HỌC VÀ THI CỬ

Điều 16. Thời Lượng Tham Dự Môn Học

§1. Sinh viên buộc phải tham dự ít nhất 2/3 số tiết học trên lớp được dự kiến cho mỗi môn học.

§2. Nếu vắng 4 buổi học, tức 8 tiết đối với môn học 3 ECTS [30 tiết trên lớp], sinh viên bị xem như không đủ điều kiện thi cuối khoá môn học đó và được kể là chưa học môn học đó.

Điều 17. Điều Kiện Thi Hoặc Làm Bài Cuối Khoá Mỗi Môn Học

Vào cuối học kỳ, để được xem là đủ điều kiện thi hoặc làm bài cuối khoá kết thúc môn học, sinh viên phải đảm bảo những yêu cầu sau:

10         Không vắng mặt quá số tiết học đã quy định;

20      Không vi phạm Nội quy Học tập khi tham dự môn học.

Điều 18. Việc Thi Kết Thúc Môn Học

§1. Giáo sư bộ môn tuỳ nghi chọn hình thức thi kết thúc môn học và thông báo cho sinh viên cũng như Thư ký Văn phòng Học vụ được biết trước.

§2. Cuối mỗi học kỳ, Học viện tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi bổ sung cho từng môn học.

10      Kỳ thi chính là kỳ thi bình thường cho các môn học ở cuối học kỳ.

20      Kỳ thi bổ sung dành cho sinh viên không tham dự được kỳ thi chính mà không có lý do, hoặc đã thi nhưng có điểm của môn học dưới 12/20. Sau kỳ thi bổ sung, điểm thi chung cuộc của môn học đó không được quá 13/20.

§3. Nếu trong cả kỳ thi chính và bổ sung, sinh viên đều chỉ đạt điểm dưới 12/20, thì buộc phải học lại môn học đó.

Điều 19. Điểm Môn Học

§1. Việc đánh giá một môn học dựa trên điểm trung bình học kỳ của môn học đó. Điểm trung bình học kỳ của môn học là điểm tổng hợp các điểm bộ phận như: tham gia học tập, kiểm tra ngoại thường, thuyết trình, chuyên cần, các bài thi trong học kỳ và kết thúc học kỳ. Điểm số này do Giáo sư bộ môn quyết định.

§2. Đối với những môn học mà Giáo sư bộ môn xét thấy không cần phải dựa vào cách tính điểm trung bình như được nêu trong §1. của điều này thì điểm thi kết thúc môn học là điểm của môn học đó.

§3. Các điểm thi kết thúc môn học được ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của Học viện với chữ ký của sinh viên và chữ ký xác nhận của Giáo sư bộ môn.

Điều 20. Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Luỹ

§1. Điểm môn học được chấm theo thang điểm 20 (từ 0 đến 20) và tính đến hai chữ số thập phân.

§2. Điểm trung bình chung tích luỹ của giai đoạn (Triết học và Thần học) được tính dựa theo điểm trung bình chung của các môn học trong giai đoạn tương ứng.

Điều 21. Thang Điểm, Xếp Loại Và Làm Tròn Điểm

§1Thang điểm và xếp loạiHọc viện thánh Anphongsô chọn thang điểm 20. Có thể so sánh thang điểm này với một số thang điểm phổ biến khác như sau:

ĐIỂM 20

XẾP LOẠI

Điểm 100

USA

UST

19 20

Xuất sắc

Summa cum laude

Excellent

95 - 100

A+

1.10 - 1.00

18 - 18,75

Giỏi

Magna cum laude

Very Good

90 - 94,75

A

1.20 - 1.15

16 - 17,75

Khá

Cum laude

Good

80 - 89,75

B

1.45 - 1.30

14 - 15,75

Trung bình

Bene probatus

Satisfactory

70 - 74,75

C

1.85 - 1.55

12 - 13,75

Đạt

Probatus

Sufficient

60 - 69,75

D

2.4 - 1.95

< 12

Không đạt

Defectus

Failure

<60

F

<2.40


§2. Nguyên tắc làm tròn điểmCác mức điểm chênh lệch nhau 0,25 điểm và quy tròn mức điểm dựa trên số lẻ bách phân gần nhất. Ví dụ:

Từ 19,8819,99 quy tròn thành: 20.

Từ 19,7619,87 quy tròn xuống thành: 19,75.

Từ 19,6319,74 quy tròn lên thành: 19,75.

Từ 19,5119,62 quy tròn xuống thành: 19,50.

Từ 19,3819,49 quy tròn lên thành: 19,50.

Từ 19,2619,37 quy tròn xuống thành: 19,25.

Từ 19,0119,12 quy tròn xuống thành: 19,00.


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô