TỔ CHỨC THI

Việc tổ chức thi do Hội đồng thi của Học viện đảm nhiệm. Hội đồng thi bao gồm: Giám đốc, Giám học, Thư ký Văn phòng Học vụ và các Giám thị.

Điều 22. Thư Ký Văn Phòng Học Vụ

Thư ký Văn phòng Học vụ chịu trách nhiệm công tác tổ chức thi:

10     Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

20     Tổ chức thi: Xếp lịch thi, phòng thi, danh sách thí sinh của từng phòng thi, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi.

30     Tổ chức chấm thi: Làm phách (nếu có), bàn giao bài thi cho Giáo sư bộ môn, tiếp nhận bài thi đã chấm và bảng điểm từ Giáo sư chấm thi.

40     Xử lý kết quả kỳ thi: Vào điểm và tổng hợp kết quảcông bố kết quả thi bằng phiếu điểm khi được yêu cầu và giao cho sinh viên tại Văn phòng Học vụ trong thời gian ấn định.

50         Lưu trữ tài liệu thi: Tài liệu thi bao gồm các văn bản về kỳ thi, các biên bản kỳ thi, đề thi, đáp án, điểm thi, và các bài thi được bảo quản theo chế độ bảo mật do Ban Giám đốc quy định. Thời gian lưu giữ các bài thi viết là 4 năm kể từ ngày công bố kết quả thi.

Điều 23. Giám Thị

Giám thị chịu trách nhiệm toàn bộ về tính nghiêm túc của phòng thi trong thời gian làm bài của thí sinh và phải thực hiện các quy định về coi thi như sau:

10         Công bố Nội quy thi;

20         Hướng dẫn thí sinh điền các thông tin cần thiết vào giấy thi cũng như giấy nháp;

30         Nhận đề thi và cho sinh viên chứng kiến đề thi còn niêm phong trước khi bóc đề thi;

40         Yêu cầu thí sinh ký tên và ghi rõ số tờ giấy thi vào bảng danh sách phòng thi khi thí sinh nộp bài thi;

50         Ngay sau giờ thi, Giám thị nộp bài thi, biên bản phòng thi và các biên bản kỷ luật (nếu có), cũng như danh sách phòng thi cho Văn phòng Học vụ;

60         Chỉ cho phép thí sinh ra ngoài khi đã được 2/3 thời gian làm bài.

Điều 24. Giám Học

Trong kỳ thi, Giám học Học viện có những phận vụ sau đây:

10         Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng chuyên môn của việc thi và kiểm tra số môn học thi kết thúc kỳ học;

20         Giám sát đề thi và đáp án, cũng như hình thức thi cử;

30         Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong kỳ thi.

Điều 25. Giám Đốc

Giám đốc Học viện có những trách nhiệm sau đây trong kỳ thi:

10         Phê chuẩn kết quả thi;

20         Quyết định về kỷ luật thí sinh vi phạm Nội quy thi sau khi tham khảo ý kiến của Ban Giám đốc. Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô