XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 Điều 39. Điều Kiện Xét Và Công Nhận Tốt Nghiệp

§1. Những sinh viên được Học viện xét và công nhận tốt nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

10   Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không vi phạm Quy chế của Học viện;

20   Tích luỹ đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo;

30   Điểm trung bình các môn học, Tiểu luận Triết học/Luận văn Tốt nghiệp đạt từ 12,50 trở lên.

§2. Giám học căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại §1. của điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

§3. Căn cứ vào kết quả xét duyệt tốt nghiệp, Giám đốc Học viện ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

§4. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ lãnh Chứng nhận Tốt nghiệp Triết học hoặc Chứng nhận Hoàn tất Chương trình Đào tạo Linh mục từ Chưởng Ấn của Học viện trong ngày lễ ra trường.

Điều 40. Điểm Xếp Hạng

Điểm xếp hạng được tính như sau:

§1. Chứng nhận Tốt nghiệp Triết học: điểm trung bình cộng của:

10   Các môn học;

20   Tiểu luận Triết học [điểm Tiểu luận được nhân 2].

§2. Chứng nhận Hoàn tất Chương trình Đào tạo Linh mục [tương đương Cử nhân Thần học]:

10   Đối với sinh viên học 6 năm tại Học viện thánh Anphongsô: điểm trung bình cộng của:

a)   Các môn học;

b)   Tiểu luận Triết học [điểm Tiểu luận được nhân 2];

c)   Luận văn Tốt nghiệp [điểm Luận văn được nhân 4].

20   Đối với sinh viên học 4 năm tại Học viện thánh Anphongsô: điểm trung bình cộng của:

a)   Giai đoạn Triết học [theo bảng điểm của Đại Chủng viện/Học viện Dòng tu, với xác nhận của vị đặc trách Đại Chủng viện/Học viện],

b)   Các môn học 4 năm Thần học,

c)   Luận văn Tốt nghiệp [điểm Luận văn được nhân 4]. 

Điều 41. Hạng Học Lực Và Hạng Tốt Nghiệp

Cách xét xếp hạng học lực và hạng tốt nghiệp được tính như sau:

§1. Hạng học lực và hạng tốt nghiệp được đánh giá dựa trên điểm trung bình chung cuộc. Mức xếp hạng dựa trên thang điểm 20, như đã được đề cập ở điều 21.

§2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả toàn chương trình học loại xuất sắc và giỏi sẽ bị hạ xuống một bậc, nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây:

10   Có số tín chỉ của các môn học phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

20   Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong quá trình học tại Học viện.


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô