XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY THI

 Điều 26. Xử Lý Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy Thi

§1. Mọi vi phạm Nội quy thi đều được Giám thị và Hội đồng thi lập biên bản (hoặc bằng ý kiến xác nhận); sau đó, Ban Giám đốc sẽ xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh phạm quy và Bề trên Đặc trách của thí sinh.

§2. Quy tắc này áp dụng cho mọi kỳ thi được tổ chức tại Học viện.

Điều 27. Hình Thức Kỷ Luật Khiển Trách

§1. Hình thức kỷ luật “khiển trách” được áp dụng cho thí sinh vi phạm một lần các lỗi sau:

10         Nhìn bài của thí sinh khác;

20         Trao đổi bài với thí sinh khác bằng mọi hình thức trong phòng thi.

§2. Xử lý kỷ luật:

10         Hình thức “khiển trách” do Giám thị phòng thi quyết định trong biên bản được lập tại phòng thi hoặc ý kiến xác nhận ngay lúc vi phạm.

20         Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 20% tổng số điểm bài thi của môn đó.

30         Giám học sẽ ra quyết định thi hành kỷ luật “khiển trách” dựa vào báo cáo của Giám thị phòng thi.

Điều 28. Hình Thức Kỷ Luật “Cảnh Cáo”

§1. Hình thức kỷ luật “cảnh cáo” được áp dụng cho thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

10         Với bài thi tại lớp:

a)   Thí sinh đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vn tiếp tục vi phạm Nội quy thi ở mức khiển trách nêu trên;

b)   Thí sinh mang vào vị trí ngồi thi các tài liệu trái với Nội quy thi hoặc trái với sự cho phép của Giáo sư bộ môn.

c)   Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi.

d)   Thí sinh viết, vẽ vào giấy thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

20         Với bài làm ở nhà: Có dấu hiệu đạo văn dưới 20% nội dung của bài làm; nhận định về đạo văn do Giáo sư bộ môn xác định.

§2. Xử lý kỷ luật:

10         Hình thức kỷ luật “cảnh cáo” do Giám thị lập bằng biên bản hoặc bằng ý kiến xác nhận tại phòng thi.

20         Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng điểm bài thi của môn đó.

30         Giám học sẽ ra quyết định thi hành kỷ luật “cảnh cáo” căn cứ vào báo cáo của Giám thị phòng thi (thi tại lớp) hoặc của Giáo sư bộ môn (bài làm ở nhà).

Điều 29. Hình Thức Kỷ Luật “Đỉnh Chỉ Thi”

§1. Hình thức kỷ luật “đình chỉ thi” được áp dụng cho thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

10         Với bài thi tại lớp:

a)   Thí sinh đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm Nội quy thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo nêu trên;

b)   Thí sinh sử dụng tài liệu trái với Nội quy thi hoặc trái với sự cho phép của Giáo sư bộ môn.

c)   Thí sinh trao đổi bài làm bằng giấy hoặc trao đổi giấy nháp với thí sinh khác.

20         Với bài làm ở nhà:

a)   Có dấu hiệu đạo văn từ 25% nội dung của bài làm; nhận định về đạo văn do Giáo sư bộ môn xác nhận.

b)   Sao chép bài của sinh viên khác hoặc để cho sinh viên khác sao chép bài của mình.

§2. Xử lý kỷ luật:

10      Hình thức kỷ luật “đình chỉ thi” do Giám thị phòng thi quyết định bằng văn bản hoặc có ý kiến xác nhận. Khi đưa ra quyết định “đình chỉ thi,” Giám thị báo cáo ngay với Giám học về quyết định này.

20         Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho Giám thị và buộc ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định;

30         Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị cho điểm 0 của bài thi môn đó;

40         Thí sinh bị đình chỉ thi có thể sẽ bị buộc thôi học vĩnh viễn tại Học viện.

50         Giám đốc sẽ ra quyết định thi hành kỷ luật về đình chỉ thi sau khi đã tham khảo ý kiến của Giám thị (thi tại lớp) hoặc của Giáo sư bộ môn (bài làm ở nhà).

Điều 30. Thông Báo Kỷ Luật

Thư ký Văn phòng Học vụ thông báo bằng văn bản việc xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm Nội quy thi, kèm theo bản sao Quyết định kỷ luật của Ban Giám đốc, cho vị Bề trên Đặc trách của thí sinh bị kỷ luật trong vòng một tuần kể từ ngày ký. Với mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi học đối với thí sinh phạm quy, Giám đốc Học viện sẽ là người trực tiếp liên hệ với Bề trên Đặc trách của đương sự để thông báo và trao Quyết định kỷ luật của Ban Giám đốc Học viện.

Điều 31. Khiếu Nại Về Hình Thức Kỷ Luật

Sau khi nhận được Quyết định kỷ luật, trong thời hạn 15 ngày, thí sinh bị kỷ luật vì vi phạm Nội quy thi có thể viết đơn khiếu nại, với sự xác nhận của Bề trên Đặc trách, gửi đến Ban Giám đốc để xin xem xét lại hình thức kỷ luật.

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô