Passio - Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan"

Nhạc: ĐGM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Trình bày: Quý Thầy Học viên thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô