Passio - Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan"

Nhạc: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
Trình bày: Quý Thầy Học viên Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô