Thánh Ca - Linh mục Hoàng Diệp C.Ss.R.

Hoan ca Cứu Thế - Tình yêu đã chọn, Linh mục Hoàng Diệp Dòng Chúa Cứu Thế, Học viện Thánh Anphongsô, tuyển tập thánh ca Hoàng Diệp

Hoan ca Cứu Thế - Tình yêu đã chọn, Linh mục Hoàng Diệp Dòng Chúa Cứu Thế, Học viện Thánh Anphongsô, tuyển tập thánh ca Hoàng Diệp

Học viện Thánh Anphongsô