"CỨU THẾ HÀNH KHÚC"


CỨU THẾ HÀNH KHÚC

Nhạc và Lời    : Biển Hồ, C.Ss.R.

Hòa âm           : Quang Hải, C.Ss.R.

Thể hiện          : Ngọc Hướng, C.Ss.R. - Gia Lâm, C.Ss.R.

Mang trong tim Tình yêu cứu thế, lòng nhuần thấm linh đạo Anphongsô. Con hiên ngang lên đường truyền giáo....

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô