Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca"

Trình bày: Quý Thầy Học viện Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca, học viện thánh anphongsô, Bài thương khó năm C, Passio theo thánh Luca, mp3,

Học viện Thánh Anphongsô