Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca"

Trình bày: Quý Thầy Học viện Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Luca, học viện thánh anphongsô, Bài thương khó năm C, Passio theo thánh Luca, mp3,

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô