Trực tiếp Hội thảo chuyên đề Kinh Thánh - Thần học: “Có Một Ngôn Sứ Như Thế”
Hội thảo chuyên đề Kinh Thánh - Thần học: “Có Một Ngôn Sứ Như Thế”

Học viện Thánh Anphongsô