14 Chặng Đàng Thánh Giá - do Thánh Anphongsô biên soạn

ĐÀNG THÁNH GIÁ
(do thánh Anphong soạn)- Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần.

- Đọc Kinh Ăn năn tội.

- Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu, khi Chúa đi chịu chết vì con, Chúa đã đi đàng thương khó này. Ôi, lòng Chúa thương yêu con bao la là dường nào!

Song thương ôi! Phần con đã biết mấy lần khinh dể Chúa. Bây giờ, con hết lòng kính mến Chúa, và bởi kính mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa đoái thương tha tội cho con, và ban phép cho con được dõi theo chân Chúa mà đi đàng thương khó này.

Chúa đã đi chịu chết vì lòng thương con. Lạy Đấng cứu chuộc rất đáng kính mến, con cũng ước ao dõi theo chân Chúa, hầu được chết bởi lòng mến Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu, con dốc lòng: dù sống, dù chết, sẽ kết hợp cùng Chúa luôn.


X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ nhất:
Đức Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu phải chịu đánh đòn cùng chịu đội mão gai, đoạn chịu Philatô lên án tử hình trên Thánh giá oan ức quá đỗi!

Lạy Đức Chúa Giêsu rất đáng kính thờ, ấy chẳng phải là Philatô, song chính là tội lỗi con đã lên án tử hình cho Chúa làm vậy. Ôi! Cậy vì công nghiệp chặng đàng thương khó này, xin Chúa giúp con biết xa lánh tội lỗi, hoán cải đời sống hằng ngày, để mai ngày xứng đáng hưởng phúc trường sinh.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ hai:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu đang vác Thánh giá đi lên vúi Canvê. Chúa đang suy nghĩ đến ta, và dâng việc Ngài bằng lòng chịu chết cho Đức Chúa Cha để ta được rỗi linh hồn.

Lạy Đức Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, con sẵn lòng nhận lấy các sự khốn khó Chúa sẽ gởi đến cho con. Cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu mọi nỗi đau đớn khi vác Thánh giá, xin Chúa giúp con biết hết lòng vâng phục Thánh Ý Chúa, và vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ ba:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Đọc chung: Chúa đã bị đánh đòn nát hết toàn thân, đầu đội mão gai, máu chảy lai láng, sức hơi đã mòn bước đi chẳng được. Dù Ngài đang vác Thánh giá nặng trên vai, thì quân lính độc ác cũng chẳng động lòng thương nghĩ, cứ xô đẩy Ngài tới cách dữ dằn, cho nên dọc đường, Ngài phải ngã xuống đất cách rất thảm não.

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con rất yêu mến, thật chẳng phải là Thánh giá nặng, song là tội lỗi con nặng nề đã làm cho Chúa phải khốn cực dường ấy.

Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất này, xin Chúa giữ gìn con khỏi sa ngã trong tội trọng.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ tư:
Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ gặp nhau giữa đường thảm não ấy. Con nhìn Mẹ. Mẹ nhìn Con. Bởi mẹ con thương nhau chí thiết, cho nên việc gặp gỡ đó khác nào những mũi tên đâm xé lòng hai Đấng vậy.

Lạy Đức Chúa Giêsu rất đáng thương mến, cậy vì nỗi Chúa đau lòng khi gặp Đức Mẹ, xin Chúa ban cho con được ơn làm tôi tớ trung nghĩa của Mẹ Thánh Chúa.

Lạy Đức Mẹ là Nữ vương sầu bi thống thiết, con xin Mẹ chuyển cầu cho con được ơn hằng nhớ sự thương khó Con của Mẹ luôn mãi.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ năm:
Ông Simon vác đỡ Thánh giá cho Chúa

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu đã mệt hết sức. Vậy quân dữ e sợ Ngài chết dọc đường mà thoát khỏi sự chết nhuốc nha như nó đã định, thì nó bắt ép ông Simon, người Kyrênê, vác Thánh giá đi sau Ngài.

Lạy Đức Chúa Giêsu rất hiền lành dịu dàng, con muốn nhận lấy Thánh giá Chúa trao ban, nhất là lãnh lấy sự chết Chúa đã định cho con, cùng mọi sự đau đớn khốn cực trong giờ ấy. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì lòng yêu thương con, con cũng ước ao được chết vì lòng mến Chúa, xin Chúa ban ơn thánh giúp con.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ sáu:
Bà Vêrônica lau mặt cho Chúa

Đọc chung: Người nữ nhân đức tên là Vêrônica thấy Đức Chúa Giêsu đã mỏi sức, và Mặt Thánh Ngài đầy những mồ hôi cùng máu, thì bước tới trao khăn cho Ngài. Chúa liền lấy khăn lau mặt và in Mặt Thánh vào khăn ấy.

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, ngày xưa, Tôn Nhan Chúa đẹp đẽ hơn hết mọi người, nay chịu thương khó, sự tốt lành ấy đã bị tàn úa, những thương tích cùng máu me đã làm cho gương mặt Chúa thảm não mọi đàng. Than ôi! Khi linh hồn con chịu Bí tích Rửa tội, được ơn thánh Chúa, thì cũng đã nên xinh đẹp, song, tội lỗi đã làm cho con ra xấu xa tồi tệ. Lạy Đấng cứu chuộc con, chỉ có Chúa mới làm cho linh hồn con trở nên xinh đẹp như ngày trước. Vậy, xin vì sự thương khó Chúa, xin Chúa ban ơn ấy cho con.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ bảy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Đọc chung: Chúa đã mệt nhọc hết sức, lại thêm ngã xuống phen này càng làm cho Ngài đau đớn nhức nhối hơn nữa, vì làm cho các vết tích trên đầu và trên thân xác Ngài lại nứt ra hết.

Ôi! Ngợi khen lòng nhân lành Đức Chúa Giêsu, biết mấy phen Chúa đã tha tội cho con, mà biết mấy lần con sa đi ngã lại trong tội lỗi, biết mấy lần con làm mất lòng Chúa. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa ngã xuống đất lần thứ hai này, xin Chúa giúp cho con bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa cho đến chết. Từ rày, khi gặp các cơn cám dỗ, xin ban ơn cho con luôn biết phó thác hoàn toàn trong tay Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ tám:
Đức Chúa Giêsu
gặp các phụ nữ thành Giêrusalem

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu đang đi lên núi Canvê, và máu Ngài đang rưới khắp dọc đường, diện mạo Ngài rất thảm não, đến nỗi những phụ nữ Do Thái cảm động cầm nước mắt chẳng được. Song, Đức Chúa Giêsu phán cùng những người ấy rằng: “Chớ khóc thương Ta làm chi, hãy khóc thương con cháu các chị em thì hơn”.

Lạy Đức Chúa Giêsu đã phải đau đớn khốn cực dường ấy, con ăn năn khóc lóc thảm thiết về các sự ngỗ nghịch con đã phạm đến Chúa, chẳng phải bởi sợ các hình khổ con đã đáng mà thôi, mà nhất là bởi tội đã làm cực lòng Chúa,
là Đấng đã thương con dường ấy. Chẳng phải sợ hoả ngục, mà làm cho con khóc lóc tội lỗi, cho bằng vì thấy lòng Chúa yêu thương con quá đỗi.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ chín:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Đọc chung: Chúa đã yếu sức quá, mà quân dữ lại còn độc ác quá đỗi. Ngài gượng mình chẳng được, mà quân ấy lại bắt người đi cho mau.

Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu đã bị quân dữ giày đạp dưới chân, cậy vì công nghiệp sự yếu đuối của Chúa khi đi lên núi Canvê, xin Chúa cho con được sức mạnh, mà lướt thắng tính hay vị nể, và các sự nghiêng chiều ngày qua, đã làm cho con khinh thị ơn nghĩa Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ mười:
Đức Chúa Giêsu bị lột áo

Đọc chung: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu cách dữ dằn là dường nào: da thịt Chúa bị đánh đòn, áo Ngài dính vào các viết tích, nên khi quân dữ lột áo Ngài ra, thì cũng lột da Ngài luôn nữa.

Ôi! Ta hãy động lòng thương Chúa đã chịu khốn cực dường ấy vì ta, và hãy than thở cùng Chúa rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng vô tội, cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu đau đớn khi đó, xin giúp con dứt mọi tình yêu thế gian, hầu con chỉ yêu mến một mình Chúa là Đấng rất đáng mến yêu mọi đàng.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ mười một:
Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu bị quân dữ xô ngửa xuống trên thập giá mạnh lắm, đoạn Ngài giang tay ra, dâng mạng sống mình làm lễ tế cho Đức Chúa Cha để chúng ta được rỗi. Quân dữ đóng đinh Ngài vào thập giá, đoạn dựng thập giá lên, và để Ngài chết khốn cực trên cây khổ hình nhuốc hổ ấy.

Lạy Đức Chúa Giêsu phải chịu khinh chê quá tệ, xin đóng đinh lòng con vào thập giá Chúa, cho lòng con luôn ở bên thập giá mà yêu mến Chúa chẳng bao giờ cùng.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ mười hai:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá

Đọc chung: Đức Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá trong ba giờ, sau hết, Ngài đau đớn quá sức, gượng chẳng nổi thì để xác Ngài trĩu xuống, đoạn gục đầu mà trút linh hồn.

Lạy Đức Chúa Giêsu là của lễ bởi lửa mến yêu, con thiết tha hôn kính Thánh giá là nơi Chúa chịu chết vì con. Bởi tội lỗi thì con đã đáng chết trong sự bất nghĩa cùng Chúa, nhưng Chúa đã chịu chết làm cho con được vững lòng trông cậy. Ôi! Cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu chết, xin ban ơn cho con được chết khi đang ôm lấy Thánh giá Chúa. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ mười ba:
Hạ xác Đức Chúa Giêsu khỏi thập giá

Đọc chung: Sau khi Chúa sinh thì, có hai môn đệ tên là Giuse và Nicôđêmô đến hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá, và trao cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đỡ lấy cách âu yếm và ẵm vào lòng tha thiết.

Lạy Đức Mẹ sầu bi đau đớn, cậy vì lòng Mẹ thương mến Con Cực Thánh của Mẹ, xin Mẹ nhận con làm con của Mẹ và chuyển cầu cho con. Ôi, Đấng cứu chuộc con! Bởi Chúa đã chịu chết vì con, xin cho con yêu mến Chúa, vì con chỉ ước ao một mình Chúa mà thôi, chẳng còn ước ao sự gì khác nữa.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại.

Chặng thứ mười bốn:
Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá

Đọc chung: Các môn đệ đưa xác Đức Chúa Giêsu đến huyệt đá mà an táng, có Đức Mẹ đi cùng, và chính tay Mẹ sửa Xác Thánh con mình trong mồ, đoạn đóng cửa mồ, ai nấy ra về.

Lạy Đức Chúa Giêsu đã chịu táng xác trong huyệt đá, con kính hôn viên đá mồ Chúa. Ngày thứ ba Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ vinh hiển. Ôi! Cậy vì công nghiệp cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, xin cho con ngày sau được sống lại vinh hiển cùng Chúa, mà lên Thiên đàng hưởng mặt Chúa và yêu mến Chúa muôn đời. Amen.

(Thinh lặng trong giây lát)

Đọc chung: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con yêu mến, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn hết mình con, và bởi con yêu mến Chúa, thì con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa mất Chúa. Xin hãy làm cho con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con biết phó thác đời mình trong bàn tay nhân từ của Chúa.

(Thinh lặng trong giây lát)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ: Amen.

Để giải tán, Linh mục đứng quay về phía dân chúng, giơ tay trên họ và đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm Con Một Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào, mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa, và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin…
Học viện Thánh Anphongsô