Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kết thúc kỳ họp Công Hội Tỉnh năm 2022

                                       THƯ CỦA CÔNG HỘI TỈNH NĂM 2022

KÍNH GỬI QUÝ CHA – QUÝ THẦY

THUỘC TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

“Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ”

(Lc 24,15b)

“NHỮNG THỪA SAI CỦA HY VỌNG

THEO BƯỚC CHÂN CHÚA CỨU THẾ”

(Tổng Công Hội XXVI)


        Kính thưa Anh Em,
    1. Trong tư cách là “những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế”, ý thức mạnh mẽ về Vita Apostolica (Đời Tông Đồ), hiệp thông sâu xa với Hội Dòng trên toàn thế giới và với Giáo Hội tại Việt Nam, Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2026 đã thực hiện kỳ họp thứ nhất tại Trụ sở của Tỉnh Dòng ở Sài Gòn, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2022.
    2. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, suy nghĩ, thảo luận và quyết định đường hướng cho Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ bốn năm sắp tới, với những ưu tiên thừa sai, ưu tiên tông đồ và ưu tiên nền tảng. “Các ưu tiên thừa sai” có ý nói đến những người mà chúng ta được ưu tiên sai đến công bố Tin Mừng cho họ; “các ưu tiên tông đồ” có ý nói đến những công việc tông đồ và mục vụ được ưu tiên thực hiện để phục vụ những người mà chúng ta được sai đến; “các ưu tiên nền tảng” là những yếu tố được chú tâm đặc biệt như là những thực tại thiết yếu để hỗ trợ và thực hiện sứ vụ. Các ưu tiên này rất quan trọng đối với việc xây dựng các kế hoạch cộng đoàn ở cấp độ Tỉnh Dòng cũng như ở cấp độ các cộng đoàn địa phương.
    a. Các ưu tiên thừa sai của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023 – 2026 sẽ là:
                (1) Những người chưa biết Chúa, đặc biệt là các dân tộc thiểu số;
                (2) Các tín hữu cần hoán cải liên tục;
                (3) Di dân;
                (4) Người nghèo vật chất, nhất là các nạn nhân của bất công và tệ nạn xã hội;
                (5) Giới trẻ.
    b. Các ưu tiên tông đồ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023 – 2026 sẽ là:
                (1) Loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa;
                (2) Mục vụ Đại phúc;
                (3) Mục vụ giáo xứ và đền thánh;
                (4) Mục vụ truyền thông;
                (5) Giáo dục đức tin và luân lý.
    c. Các ưu tiên nền tảng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023 – 2026 sẽ là:
               (1) Sống mạnh mẽ căn tính và đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế với lòng nhiệt thành và sự năng động tông đồ;
                (2) Củng cố đời sống cộng đoàn tông đồ Dòng Chúa Cứu Thế;
                (3) Đào tạo thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế;
                (4) Quản trị, lãnh đạo và điều hành cộng đoàn tông đồ;
             (5) Hiệp thông và tham gia vào đời sống và sứ vụ của Hội Dòng và của Liên Hiệp Vùng;
                (6) Chia sẻ sứ vụ với anh chị em giáo dân.
    3. Chúng tôi đã tiến hành bầu cử Cha Giám Tỉnh và Hội đồng quản trị Tỉnh cho nhiệm kỳ 2023 – 2026. Cha Giám Tỉnh đắc cử, sau khi được Trung Ương Dòng phê chuẩn (QL 0153a) sẽ thi hành nhiệm vụ giám tỉnh sau lễ tựu chức (QL 095d) vào tháng 01 năm 2023.
    4. Chúng tôi đã thảo luận và quyết định một số nội dung liên quan đến chương trình hoạt động của Công Hội Tỉnh trong nhiệm kỳ 2023 – 2026 này.
    5. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, trong ân sủng của Chúa Cứu Thế, trong tình yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và của Cha Thánh Anphongsô cùng các Thánh, các Chân Phước và các vị Tử Đạo trong Dòng, nhờ lời cầu nguyện, sự hy sinh và sự hiệp thông của quý Cha – quý Thầy, Công Hội Tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2026 đã hoàn thành kỳ họp đầu tiên trong ân sủng và hy vọng.
        Là những đầy tớ vô dụng được kêu gọi trở thành những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế, chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cha Thánh Anphongsô.
        Xin cảm ơn quý Cha – quý Thầy vì những lời cầu nguyện, sự hy sinh, sự hiệp thông và lòng yêu mến đối với Mẹ Nhà Dòng.
       Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn Mạng Tỉnh Dòng – đồng hành với chúng ta trong hành trình hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế.

Sài Gòn ngày 29 tháng 10 năm 2022

Trong Chúa Cứu Thế,

Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Nguồn: https://dcctvn.org/

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kết thúc kỳ họp Công Hội Tỉnh năm 2022

Học viện Thánh Anphongsô