Nhà thờ Nà Phặc, một lời nguyện được Chúa thương

Nhà thờ Nà Phặc, một lời nguyện được Chúa thương

Học viện Thánh Anphongsô