Hình ảnh “nước - lửa - gió” nơi văn hoá - tín ngưỡng Jrai dưới ánh sáng của các biểu tượng về Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh


 HÌNH ẢNH “NƯỚC - LỬA - GIÓ” 

NƠI VĂN HOÁ - TÍN NGƯỠNG JRAI 

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CÁC BIỂU TƯỢNG 

VỀ CHÚA THÁNH THẦN TRONG KINH THÁNH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

nộp cho Phân khoa Thần học

của Học viện thánh Anphongsô

theo yêu cầu hoàn tất

Chương trình Đào tạo Linh mục

 

Anphongsô Kpă Kleo, C.Ss.R.Sài Gòn, năm 2022Học viện Thánh Anphongsô