Tình huynh đệ theo tinh thần Tin Mừng trong truyền thống đan tu Biển Đức

TÌNH HUYNH ĐỆ THEO TINH THẦN TIN MỪNG 

TRONG TRUYỀN THỐNG ĐAN TU BIỂN ĐỨC


TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

nộp cho Phân khoa Triết học

của Học viện thánh Anphongsô

Chương trình Đào tạo Triết học


Clêmentê Maria Hofbauer Nguyễn Văn Bắc, O.Cist.


Sài Gòn, năm 2023

Học viện Thánh Anphongsô