Hướng dẫn giúp lễ Tam Nhật Thánh - Học viện thánh Anphongsô

 


CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Diễn tiến nghi thức

Giúp lễ

Ghi chú

NGHI THỨC ĐẦU LỄ

và PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Nhập lễ

Xông hương bàn thờ[1]

 

Kinh Vinh danh

Rung chuông

Chuẩn bị chuông

Lời nguyện Nhập lễ

 

 

Bài đọc 1

 

 

Đáp ca

 

 

Bài đọc 2

 

 

Tung hô Tin Mừng

Hương, lửa

 

Tin Mừng

 

 

Bài giảng

 

 

NGHI THỨC RỬA CHÂN

 

Những người được rửa chân
tiến lên hàng ghế đầu

Giúp chủ tế thay áo lễ,
và lấy nước, chậu, khăn

 

Chủ tế rửa chân cho những người đại điện

Giúp chủ tế:
nước, chậu, khăn, rửa tay

 

Lời nguyện chung
(không đọc kinh Tin kính)

Đưa sách Lời nguyện chung

 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dâng lễ vật

Đưa lễ vật

 

Xông hương lễ vật, chủ tế, cộng đoàn

Hương, lửa

 

Truyền phép

Xông hương Mình Máu Thánh,
gõ trắc / mõ
(không rung chuông)

Chuẩn bị trắc / mõ

Lời nguyện Hiệp lễ

Chuẩn bị khăn choàng,
hương, lửa, đèn rước

 

Chủ tế xông hương Mình Thánh Chúa

Hương, lửa

 

Chủ tế choàng khăn vai

Khăn choàng

 

Kiệu
Mình Thánh Chúa
sang bàn thờ phụ

Thứ tự đoàn kiệu:

- Thánh Giá, đèn hầu.

- Lễ sinh (cầm nến, nếu có).

- Người gõ trắc / mõ.

- Người cầm bình hương.

- Chủ tế mang Mình Thánh Chúa.

- Đèn hầu đi hai bên chủ tế.

- Ca đoàn.

- Cộng đoàn.

Chuẩn bị trắc / mõ (gõ trên suốt đường đi)

Chủ tế đặt
Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm,
và xông hương

Hương, lửa

 

Thinh lặng giây lát

 

 

Cúi mình,
trở về phòng Thánh

 

 

Lột khăn bàn thờ, phủ Thánh Giá

 

 

 

CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH

  

Diễn tiến nghi thức

Giúp lễ

Ghi chú

PHẦN

MỞ ĐẦU

Đoàn rước thinh lặng tiến ra,
chủ tế phủ phục cầu nguyện

Gõ trắc báo hiệu đoàn rước tiến ra (không bấm chuông), giúp lễ quỳ

Chuẩn bị trắc

Lời nguyện
(không đọc: Chúng ta hãy cầu nguyện)

 

 

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Bài đọc 1

 

 

Đáp ca

 

 

Bài đọc 2

 

 

Tung hô Tin Mừng

Rước 3 người đọc bài Thương khó
(không hương, nến)

 

Bài Thương khó

 

 

Bài giảng

 

 

10 Lời nguyện chung

Đến lời nguyện thứ 8
thì 2 người chuẩn bị rước Thánh Giá

 

KÍNH THỜ

THÁNH GIÁ

Rước Thánh Giá từ phòng Thánh
(hoặc cuối nhà thờ)

Đèn, micro

 

Hôn kính Thánh Giá:
Linh mục, giúp lễ, cộng đoàn

Chuẩn bị gối, đèn hai bên. Khi hôn xong, mang Thánh Giá đặt tại vị trí Thánh Giá bàn thờ, chuyển đèn,
micro lên.

 

RƯỚC LỄ

Linh mục đi rước Mình Thánh Chúa
từ Nhà Tạm

Trải khăn bàn thờ, đặt khăn thánh và Sách lễ lên bàn thờ, 2 người cầm đèn đi theo MTC

 

Kinh Lạy Cha,
Đây Chiên Thiên Chúa

 

 

Rước lễ

 

 

Cất Mình Thánh Chúa

2 người cầm đèn đi theo MTC

 

Lời nguyện Hiệp lễ,
Lời nguyện trên dân chúng

 

 

Thinh lặng ra về

Lột khăn bàn thờ

 

 

CANH THỨC VƯỢT QUA 

Diễn tiến nghi thức

Giúp lễ

Ghi chú

THẮP NẾN PHỤC SINH

Rước ra đống lửa,
lời chào của chủ tế

Gõ trắc báo hiệu đoàn rước tiến ra (không bấm chuông), Nến Phục Sinh, hộp quẹt, Sách lễ Rôma, micrô

Chuẩn bị trắc

Làm phép lửa

Bình hương, lửa

 

Vẽ Thánh Giá, năm,
gắn 5 hạt hương

Chuẩn bị:
Nến Phục Sinh, dĩa đựng 5 hạt hương, bút, Sách lễ Rôma

 

Linh mục lấy lửa mới
châm vào Nến Phục Sinh

Châm lửa từ đống lửa
và trao cho chủ tế

 

Đi kiệu: hương, Nến Phục Sinh,
Linh mục, giúp lễ, cộng đoàn

Xin chủ tế bỏ hương,
rồi đi trước Nến Phục Sinh

 

Ánh Sáng Chúa Kitô, lần 1

Ánh Sáng Chúa Kitô, lần 2
(giữa nhà thờ)

Ánh Sáng Chúa Kitô, lần 3

Mồi nến cho cộng đoàn
từ Nến Phục Sinh (sau tung hô “Ánh Sáng Chúa Kitô” lần 2)

 


 

Đặt Nến Phục Sinh vào giá,
xông hương sách có bài Exsultet
và Nến Phục Sinh

Hương, lửa

 

Công bố Tin Mừng Phục Sinh

 

 

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Chủ tế đọc lời dẫn
vào các bài đọc

 

 

Bài đọc 1, đáp ca, lời nguyện

 

 

Bài đọc 2, đáp ca, lời nguyện

 

 

Bài đọc 3, đáp ca, lời nguyện

 

 

Bài đọc 4, đáp ca, lời nguyện

 

 

Bài đọc 5, đáp ca, lời nguyện

 

 

Bài đọc 6, đáp ca, lời nguyện

 

 

 

Bài đọc 7, đáp ca, lời nguyện

 

Sau lời nguyện, lễ sinh thắp nến trên bàn thờ

Kinh Vinh danh

Rung chuông.

Chuẩn bị chuông

Lời nguyện

 

 

Bài trích thư
thánh Phaolô

 

 

Xướng HALLELUIA

 

 

Đáp ca

 

 

Tin Mừng

Hương, lửa (không đèn)

 

Bài giảng

 

 

PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

Nếu không có người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy

Lời mời gọi

 

 

Làm phép nước

Bình nước, giá sách, micro

 

Lặp lại lời tuyên hứa
khi lãnh nhận 
bí tích Thánh Tẩy

Đốt nến

cho cộng đoàn
từ Nến Phục Sinh

 

Rảy nước Thánh

Cầm

bình nước Thánh

đi theo (bên trái)

 

Lời nguyện chung

(không đọc kinh Tin kính)

Đưa sách

Lời nguyện chung

 

Nếu có người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy

Lời mời gọi

 

 

Kinh Cầu Các Thánh

 

 

Làm phép nước

Bình nước, giá sách, micro

 

Các dự tòng và những người đỡ đầu tuyên xưng đức tin. Các dự tòng lãnh bí tích Thánh Tẩy, nếu là người lớn thì sau đó lãnh nhận bí tích Thêm Sức luôn.

Chuẩn bị nước, chậu, khăn, dầu thánh (S.C.)

 

Cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy

Đốt nến
cho cộng đoàn
từ Nến Phục Sinh

 

Cử hành bí tích Thánh Tẩy

 

 

Rảy nước Thánh

Cầm

bình nước Thánh
đi theo (bên trái)

 

Lời nguyện chung

(không đọc kinh Tin kính)

Đưa sách
Lời nguyện chung

 

PVTT

như thường lệBẢNG GHI NGÀY PHỤNG VỤ

xếp theo thư tự ưu tiên

I

1. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa.

2. Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

Thánh Lễ an táng (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 380, cấm cử hành cả sáng và chiều thứ Năm Tuần Thánh).

Thứ Tư lễ Tro.

Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh.

3. Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời.

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng kính thánh bổn mạng của chính của địa phương, thành phố hoặc quốc gia,

b) Lễ trọng cung hiến thánh đường, hoặc ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó,

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ,

d) Lễ trọng của Dòng Tu hoặc Tu Hội mừng tước hiệu, hoặc Đấng Sáng Lập Dòng, hoặc bổn mạng chính của Dòng.

II

Thánh Lễ có nghi thức riêng (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 372).

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch do lệnh của Đấng Bản Quyền địa phương (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 374).

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và mùa Thường Niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng chính của giáo phận.

b) Lễ kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ chính toà.

c) Lễ kính bổn mạng chính của một miền, tỉnh, quốc gia hoặc một vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của Dòng Tu hoặc Tu Hội, và Tỉnh Dòng mừng tước hiệu, Đấng Sáng Lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính riêng khác của một vài nhà thờ.

f) Các lễ kính khác có ghi trong lịch của một giáo phận, một Hội Dòng hoặc Tu Hội.

Thánh Lễ cầu cho tín hữu vừa mới qua đời hoặc trong ngày giỗ đầu (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 381).

9. Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17 đến hết 24 tháng Mười Hai.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh.

Các ngày thường trong mùa Chay.

III

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hoặc của chính Linh Mục chủ tế (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 376).

10. Các lễ nhớ bắt buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ bắt buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng phụ của địa phương, giáo phận, miền hoặc tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của Dòng Tu hoặc Tu Hội và Tỉnh Dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

c) Các lễ nhớ bắt buộc khác có ghi trong lịch giáo phận, Dòng Tu hoặc Tu Hội.

12. Các lễ nhớ không bắt buộc đã được nói tới cách đặc biệt trong Quy Chế Tổng Quát về Thánh Lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì có thể xảy ra vào cả những ngày đã nói ở số 9. Cũng vì lý do đó, khi những lễ nhớ bắt buộc trùng với những ngày thường trong mùa Chay, thì có thể được cử hành như lễ nhớ không bắt buộc.

13. Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng Mười Hai.

Các ngày trong tuần thuộc mùa Giáng Sinh, từ ngày 02 tháng Giêng đến ngày thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục Sinh, từ thứ Hai sau bát nhật Phục Sinh, cho đến hết thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 375).

Thánh Lễ cầu cho tín hữu qua đời hằng ngày (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 377).

Các lễ nhớ không bắt buộc (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 377).

Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường Niên.

TRƯỜNG HỢP CÁC LỄ TRÙNG NHAU

Nếu gặp nhiều lễ phải kính trong cùng một ngày, thì cử hành lễ nào có bậc cao hơn trong bảng ghi ngày phụng vụ. Nhưng khi một lễ trọng bị ngăn trở vì gặp một ngày phụng vụ ưu tiên, thì lễ trọng ấy được dời sang một ngày gần nhất không vướng trùng vào những ngày quy định trong bảng thứ tự ưu tiên, từ số 1 đến số 8, tuy nhiên vẫn phải giữ những điều đã quy định tại số 5 ở trên. Còn lễ Truyền Tin của Chúa, khi nào rơi vào những ngày Tuần Thánh, thì luôn được dời lại mừng vào thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục sinh.

Những lễ khác trong năm ấy được bỏ qua luôn.

Còn nếu trong cùng một ngày mà phải cử hành cả kinh Chiều II của lễ đang mừng cả kinh Chiều I của lễ hôm sau, thì phải cử hành kinh Chiều có địa vị ưu tiên trong bảng ghi ngày phụng vụ; trường hợp hai lễ ngang nhau, thì đọc kinh Chiều II của lễ đang mừng.[1] Không xông hương Thánh Giá nếu Thánh Giá đã được phủ khăn từ Chúa Nhật V mùa Chay.

Học viện Thánh Anphongsô