Hướng dẫn giúp lễ Tam Nhật Thánh - Học viện thánh Anphongsô

 

BẢNG GHI NGÀY PHỤNG VỤ

xếp theo thư tự ưu tiên

I

1. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa.

2. Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

Thánh Lễ an táng (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 380, cấm cử hành cả sáng và chiều thứ Năm Tuần Thánh).

Thứ Tư lễ Tro.

Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh.

3. Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời.

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng kính thánh bổn mạng của chính của địa phương, thành phố hoặc quốc gia,

b) Lễ trọng cung hiến thánh đường, hoặc ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó,

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ,

d) Lễ trọng của Dòng Tu hoặc Tu Hội mừng tước hiệu, hoặc Đấng Sáng Lập Dòng, hoặc bổn mạng chính của Dòng.

II

Thánh Lễ có nghi thức riêng (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 372).

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch do lệnh của Đấng Bản Quyền địa phương (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 374).

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và mùa Thường Niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng chính của giáo phận.

b) Lễ kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ chính toà.

c) Lễ kính bổn mạng chính của một miền, tỉnh, quốc gia hoặc một vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của Dòng Tu hoặc Tu Hội, và Tỉnh Dòng mừng tước hiệu, Đấng Sáng Lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính riêng khác của một vài nhà thờ.

f) Các lễ kính khác có ghi trong lịch của một giáo phận, một Hội Dòng hoặc Tu Hội.

Thánh Lễ cầu cho tín hữu vừa mới qua đời hoặc trong ngày giỗ đầu (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 381).

9. Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17 đến hết 24 tháng Mười Hai.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh.

Các ngày thường trong mùa Chay.

III

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hoặc của chính Linh Mục chủ tế (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 376).

10. Các lễ nhớ bắt buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ bắt buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng phụ của địa phương, giáo phận, miền hoặc tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của Dòng Tu hoặc Tu Hội và Tỉnh Dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

c) Các lễ nhớ bắt buộc khác có ghi trong lịch giáo phận, Dòng Tu hoặc Tu Hội.

12. Các lễ nhớ không bắt buộc đã được nói tới cách đặc biệt trong Quy Chế Tổng Quát về Thánh Lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì có thể xảy ra vào cả những ngày đã nói ở số 9. Cũng vì lý do đó, khi những lễ nhớ bắt buộc trùng với những ngày thường trong mùa Chay, thì có thể được cử hành như lễ nhớ không bắt buộc.

13. Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng Mười Hai.

Các ngày trong tuần thuộc mùa Giáng Sinh, từ ngày 02 tháng Giêng đến ngày thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục Sinh, từ thứ Hai sau bát nhật Phục Sinh, cho đến hết thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

Thánh Lễ tuỳ nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 375).

Thánh Lễ cầu cho tín hữu qua đời hằng ngày (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 377).

Các lễ nhớ không bắt buộc (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 377).

Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường Niên.

TRƯỜNG HỢP CÁC LỄ TRÙNG NHAU

Nếu gặp nhiều lễ phải kính trong cùng một ngày, thì cử hành lễ nào có bậc cao hơn trong bảng ghi ngày phụng vụ. Nhưng khi một lễ trọng bị ngăn trở vì gặp một ngày phụng vụ ưu tiên, thì lễ trọng ấy được dời sang một ngày gần nhất không vướng trùng vào những ngày quy định trong bảng thứ tự ưu tiên, từ số 1 đến số 8, tuy nhiên vẫn phải giữ những điều đã quy định tại số 5 ở trên. Còn lễ Truyền Tin của Chúa, khi nào rơi vào những ngày Tuần Thánh, thì luôn được dời lại mừng vào thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục sinh.

Những lễ khác trong năm ấy được bỏ qua luôn.

Còn nếu trong cùng một ngày mà phải cử hành cả kinh Chiều II của lễ đang mừng cả kinh Chiều I của lễ hôm sau, thì phải cử hành kinh Chiều có địa vị ưu tiên trong bảng ghi ngày phụng vụ; trường hợp hai lễ ngang nhau, thì đọc kinh Chiều II của lễ đang mừng.


Học viện Thánh Anphongsô