Giới thiệu sách mới: ĐIỂM HẸN THẦN LINH (LM. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R.)

“Mỗi người đều có một số những vật thể làm cho họ kinh nghiệm về thời gian, không gian và ý nghĩa thánh thiêng. Mỗi tôn giáo đều có những vật thể thời gian, không gian và ý nghĩa thánh thiêng, nghĩa là các bí tích. Vậy các bí tích Kitô giáo có khác gì với các bí tích của các tôn giáo khác chăng? Khác ở chỗ nào?
Đối với các tôn giáo khác, thì thiên nhiên chính là cửa vào thánh thiêng. Tín đồ của các tôn giáo ấy tìm kiếm thần linh của họ trong thiên nhiên, còn dân Israel và Kitô giáo tìm kiếm Thiên Chúa của họ ở đâu? Do thái giáo có các bí tích không? Các bí tích ấy có phải là các bí tích của Kitô giáo chăng?
Các bí tích Kitô giáo đã phát triển ra sao? Các giáo phụ đã nói gì về các bí tích? Bí tích thời trung cổ thế nào và bí tích hiện nay ra sao? Bí tích đem lại cho ta những gì? Và phải cử hành bí tích thế nào để có thể lãnh nhận được các hiệu quả của các bí tích?”

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô