Thân mẫu của thầy Phêrô Ngô Văn Báu về Nhà Chúa

Kính Thưa cộng đoàn, Học viện thánh Anphongsô - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, xin kính báo:

Bà cố Maria Nguyễn Thị Thảo, thân mẫu của thầy Phêrô Ngô Văn Báu, DCCT, đã an nghỉ trong Chúa lúc 00:15, ngày 19 tháng 5 năm 2023, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Kính xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho bà cố Maria.

Thân mẫu của thầy Phêrô Ngô Văn Báu DCCT về Nhà Chúa

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô