Tìm hiểu Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời

Nguồn: Kênh Youtube Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời

Học viện Thánh Anphongsô