Đức Maria trong sứ vụ Cứu Độ của Chúa Kitô và trong đời sống Giáo Hội, cũng như trong đời sống của người Thừa Sai Đức Tin

ĐỨC MARIA TRONG SỨ VỤ CỨU ĐỘ CỦA CHÚA KITÔ 

VÀ TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI, 

CŨNG NHƯ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI THỪA SAI ĐỨC TIN 

  


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

nộp cho Phân khoa Thần học

của Học viện thánh Anphongsô

theo yêu cầu hoàn tất

Chương trình Đào tạo Linh mục


Antôn Nguyễn Văn Hoàn, M.F.

Sài Gòn, năm 2023Học viện Thánh Anphongsô