Giêrađô – Vị Thánh say mê Chúa và bạn của người nghèo

Nguồn: Kênh Youtube Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Giêrađô – Vị Thánh say mê Chúa và bạn của người nghèo

Học viện Thánh Anphongsô