Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong sách Công vụ Tông Đồ

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

TRONG SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

nộp cho Phân khoa Thần học

của Học viện thánh Anphongsô

theo yêu cầu hoàn tất

Chương trình Đào tạo Linh mục

 

Antôn Đào Vỹ Nhân, C.Ss.R.Sài Gòn, năm 2022Học viện Thánh Anphongsô