Linh đạo thánh Gioan Thánh Giá: một giao lộ trong dòng chảy linh đạo Đông-Tây cho thế giới ngày nay

LINH ĐẠO THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ:  

MỘT GIAO LỘ TRONG DÒNG CHẢY LINH ĐẠO 

ĐÔNG-TÂY CHO THẾ GIỚI NGÀY NAY 

 


TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

nộp cho Phân khoa Triết học

của Học viện thánh Anphongsô

theo yêu cầu hoàn tất

Chương trình Đào tạo Triết học


Gioan Baotixita Nguyễn Văn Diệu, O.Carm.Sài Gòn, năm 2023
Học viện Thánh Anphongsô