Nước - lửa - gió | Sáng tác: Lm. Quang Uy, DCCT

Nguồn: Kênh youtube Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

NƯỚC LỬA GIÓ - Sáng tác: Lm. QUANG UY, DCCT - Hòa âm: Ns. ĐỨC THỊNH - Trình bày: Nhóm ONE VOICE

Học viện Thánh Anphongsô