Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế

Nguồn: Kênh Youtube Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Chí ý tiên khởi của Thánh Anphongsô khi lập Dòng Chúa Cứu Thế

Học viện Thánh Anphongsô