Tạp chí Khoa học Công giáo và đời sống, tập 3, số 3 (2022)

Xem toàn bản văn tại: https://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/issue/view/8/5

1. Hiện trạng ơn gọi đời sống thánh hiến của một số Dòng tu đang hiện diện tại Sài Gòn năm 2022

Thực hiện: Giuse Vũ Tuấn AnH, Phêrô Nguyễn Văn Hợp, Giuse Trần Minh Huấn, Mátthêu Trần Hữu Phước, Đa Minh Saviô Trần Quang Vinh 

2. Nhận định của các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Người Nghèo đối với những người nghiện ma tuý

Thực hiện: Giuse Đoàn Văn Dưỡng, Giuse Trần Huy Hùng , Vinh Sơn Trần Duy Hiệp, Giuse Trương Văn Hồng, Giuse Dương Thành Tâm

3. Những khó khăn hiện nay trong việc sống lời khấn khó nghèo của các sinh viên tu sĩ

Thực hiện: Gioan Maria Bùi Kim Cường, Micaen Nguyễn Du Đông, Giuse Nguyễn Văn Ngọc, Antôn Nguyễn Văn Hải, Giuse Nguyễn Hùng Vĩ

4. Những thách đố của lời khấn vâng phục và phương thế để sống lời khấn vâng phục

Thực hiện: Phêrô-Hiếu Nguyễn Quang Trung , Phêrô Lê Văn Bắc , Giuse-Viên Nguyễn Văn Cảnh, P.X. Nguyễn Thanh Đạt, G.B. Nguyễn Văn Hoạt, Giuse Phạm Văn Thanh      

5. Việc sử dụng điện thoại thông minh trong môi trường Học viện của các dòng tu nam

Thực hiện: P.X. Phan Quang Thuần, Giuse Bùi Văn Thương, Giuse Nguyễn Quốc Toản, Phêrô Lê Văn Vinh      

6. Thực trạng đọc sách của sinh viên lớp Triết I, Học viện thánh Alphongsô niên khoá 2022-2023

Thực hiện: Đa Minh Đinh Văn Thạo, Giuse Đinh Văn Hoàng, Phêrô Trần Văn Hân, Phêrô Phạm Xuân Toàn       

Học viện Thánh Anphongsô