Đại Phúc - một hoạt động tông đồ độc đáo của Dòng Chúa Cứu Thế

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Đại phúc, ĐẠI PHÚC - MỘT HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ ĐỘC ĐÁO CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Học viện Thánh Anphongsô