Chuông Chiều - St: Lm Thành Tâm, C.Ss.R.

Nguồn: WGPSG.

Chuông Chiều - St: Lm Thành Tâm, C.Ss.R.

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô