Giêsu Giêsu - St: Lm Thành Tâm, C.Ss.R.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BFdx_i4FM70

Giêsu Giêsu - St: Lm Thành Tâm, C.Ss.R.

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô