Ánh sáng và bóng tối - St: LM. Quang Uy - LM. Tiến Lộc - MK Thuý Trang

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QFDIRHuSgO0

Ánh Sáng Và Bóng Tối - St: Lm Tiến Lộc, C.Ss.R.

Học viện Thánh Anphongsô