Các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế thăm viếng các gia đình trong Tuần Đại Phúc

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

CÁC THỪA SAI DÒNG CHÚA CỨU THẾ THĂM VIẾNG CÁC GIA ĐÌNH TRONG TUẦN ĐẠI PHÚC

Học viện Thánh Anphongsô