Cùng Mẹ xin vâng - St: Lm. Quang Uy, C.Ss.R., Thúy Trang

Nguồn: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế miền Nam

Cùng Mẹ xin vâng

Học viện Thánh Anphongsô