Bí tích Tình yêu - St: Lm. Thành Tâm, C.Ss.R.

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn

Bí tích Tình yêu - St: Lm. Thành Tâm, C.Ss.R.

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô