Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 02/07/2024

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 02/07/2024

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô