Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô"

Trình bày: Quý Thầy Học viện Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô, Passio theo thánh Maccô, Học viện thánh Anphongsô, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, mp3

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô