Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô"

Trình bày: Quý Thầy Học viện Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Maccô, Passio theo thánh Maccô, Học viện thánh Anphongsô, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, mp3

Học viện Thánh Anphongsô