Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Mathêu


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Mathêu"

Trình bày: Quý Thầy Học viện Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Mathêu, nghi thức tuần thánh, mp3, trọn bộ passio, học viện thánh anphongsô, học viện DCCT

Học viện Thánh Anphongsô