Đề tài Luận văn năm học 2022–2023


STT SINH VIÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN
1 Giuse Phạm Thành Công, S.S.S. Thánh Thể – bữa tiệc agape trong Lc 24,13-35 Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R
2 Phêrô Trương Triều Đại, S.S.S. Ý nghĩa thần học Thánh Thể dưới ánh sáng của Ga 6,41–51 và Ga 13,1–20 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
3 Vinh Sơn Nguyễn Tiến Đạt, C.Ss.R. Thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật theo Ga 4,5-30 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
4 Giuse Hiền Hoàng Văn Đức, O.Cist. Đời sống thánh hiến: tham dự vào mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô trong lòng Hội Thánh Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
5 Phanxicô X. Lê Văn Dũng, O.M.I. Mầu nhiệm tự huỷ của Đức Kitô dưới ánh sáng của Ga 13,1-12 Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R.
6 Luca Trần Hoà Hiền, O.M.I. Vị thế Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong đời sống hiến sĩ Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
7 Antôn Nguyễn Văn Hoàn, M.F. Đức Maria trong sứ vụ Cứu Độ của Chúa Kitô và trong đời sống Giáo Hội, cũng như trong đời sống của người thừa sai đức tin Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
8 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hùng, O.M.I. Đức Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành – được loan báo trong Ezekiel chương 34 Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R.
9 Giuse Phạm Hoàng Huynh, M.F. Phương tiện truyền thông và việc loan báo Tin Mừng cho giới trẻ Việt Nam Cha Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu, S.D.B.
10 Anphongsô Kpă Kleo, C.Ss.R. Hình ảnh “nước - lửa - gió” nơi văn hoá - tín ngưỡng Jrai dưới ánh sáng của các biểu tượng về Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh Cha Giuse Phạm Đình Trí C.Ss.R.
11 Mátthêu Nguyễn Thanh Kỳ, S.S.S. Thánh Thể – bí tích về đời sống và sứ mạng của Chúa Kitô và của Hội Thánh Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng, S.S.S.
12 Phêrô Nguyễn Văn Nam, C.Ss.R. Chúa Thánh Thần trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh dưới ánh sáng Cv 2,1-13 Cha Giuse Phạm Đình Trí C.Ss.R.
13 Antôn Đào Vỹ Nhân, C.Ss.R. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong sách Công vụ Tông Đồ Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R.
14 Phanxicô X. Hoàng Minh Nhật, C.Ss.R. Đặc tính thánh thiện của Hội Thánh trong một thế giới của chủ nghĩa Nhân đạo Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
15 Giuse Lê Hoàng Phi, C.Ss.R. Lịch sử Cứu Độ trong nhãn quan “thâu hồi vạn vật” của thánh Irênê Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
16 Giuse Nguyễn Tuấn Phong, C.Ss.R. “Thiên đàng” dưới nhãn quan Kitô giáo Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
17 Phêrô Võ Thanh Phong, M.F. Truyền thông truyền giáo về hôn nhân khác đạo cho người di dân tại Việt Nam Cha Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu, S.D.B.
18 Đa Minh Nguyễn Hữu Tâm, C.Ss.R. “Người thân cận” dưới ánh sáng của Tin Mừng Lc 10,25-37 Cha Giuse Phạm Đình Trí C.Ss.R.
19 Phanxicô X. Đinh Duy Thiên, S.V.D. Đức Giêsu, hiện thân nơi người hôn phu được trình bày trong sách ngôn sứ Hôsê (Hs 1-3) Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R.
20 Augustinô Nguyễn Đình Minh Thoại, C.Ss.R. Hội Thánh, cộng đoàn môn đệ Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
21 Giuse Vũ Văn Tiếp, C.Ss.R. Hiện tại hoá mầu nhiệm Cứu Độ dưới ánh sáng của Lc 2,8-14 Cha Giuse Phạm Đình Trí C.Ss.R.
22 Giuse Phạm Minh Toàn, C.Ss.R. Loan báo Tin Mừng cách thức mới theo tinh thần thánh Clêmentê cho giới trẻ Việt Nam ngày nay Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, C.Ss.R.
23 Đa Minh Lục Văn Tú, C.Ss.R. Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người Tày, Nùng (Lạng Sơn - Cao Bằng) dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, C.Ss.R.Ngày 16 tháng 02 năm 2023
 VĂN PHÒNG HỌC VỤ


Đề tài Luận văn tốt nghiệp năm 2022 - 2023 tại học viện Thánh Anphongsô,

Học viện Thánh Anphongsô